top of page

【考試】資料題寫幾多個論點

已更新:2020年8月14日


Q: 我想問6、7、8分既資料題題目係咪分別要寫6、7、8個point?仲有每一段唒晤唒寫好似essay咁?

A: 首先搞清楚資料題(DBQ)同論述題(Essay)係兩樣嘢嚟,答資料題每個論點寫到論述題段落咁,咁做咩唔叫你去寫論述題,反而整份卷叫資料題要你答呢(?) 道理上講唔通,換言之,資料題最後一條問題(即係6、7、8 分嘅題目)係唔需要寫到論述題段落咁。

好啦,咁問題係到底要啲咩?

咁資料題一個論點幾多分先?2分。係啦,問題依個問題總有人答到 - 2分。「咁,2 分係邊2 分?」往往大家剩係知道一個論點2 分,但就唔知2 分係點分配。唔賣關子啦,1 分係線索或例子,另1 分就係解釋。就咁睇嚟,資料題你每個論點有線索或例子,然後再用自己文字扣返題(解釋)就大功告成,你可以拎足1 個論點分。

所以,記住資料題唔需要寫到好詳細,你有線索有解釋就可以收工。即係話,主題句(Topic sentence)需唔需要寫呀?寫咗論點清晰當然好,但係唔係奪取5** 嘅必需品呢?相信大家心裡都有答案。

認識資料題玩法後,第一個問題相信大家都心裡有數,6、7、8分到底要寫幾多個論點?

通常問親5 分或以上嘅題目評分要求都有3 個(L1、L2同L3),唔清楚咩嚟真係要睇返以前嘅帖(Post),廢事重覆講令到大家覺得老氣。L3 有咩特徵?通常要求你運用資料同個人所知,即是話,無論係6 分還是8 分嘅題目都要求你均衡利用資料同個人所知所答,亦即顯示各佔題目一半分數。於此情況看來,【6 分一半即係3 分;8 分一半即係4 分】,即係至少要有2 個資料同2 個就我所知嘅論點,先至符合最低要求。

咁,係咪有必要寫到6、7、8個論點先拎到高分呢?未必。

搞清楚玩法後唔好等啦,拿拿聲拎啲題目出嚟做啦~

595 次查看0 則留言

コメント


bottom of page